Vanliga frågor

1. Hur begär jag prövning i skiljenämnden?
Du överklagar ett beslut genom att skicka in en Påkallelseskrift till oss, tillsammans med en kopia av det beslut som överklagas.

Påkallelseskriften ska innehålla namn, adress samt personnummer. Tillhörde du något arbetstagarförbund vid skadetillfället ber vi dig även ange detta.

I påkallelseskriften ska du redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras, varför en sådan ändring är motiverad samt vilken bevisning du åberopar. 

Skiljenämnden ska förhålla sig opartisk och kan därför inte ge detaljerade råd kring hur en talan bör vara utformad i det enskilda fallet. Skiljenämnden bedriver inte några egna utredningar och inhämtar inte heller handlingar från externa parter. Det åligger alltså parterna i tvisten att inkomma med allt material de finner relevant och som de vill ska beaktas i bedömningen.

Om du företräds av ombud ska ombudets behörighet styrkas genom fullmakt i original.

2. Måste jag betala en ansökningsavgift?
För påkallande av skiljeförfarande utgår en ansökningsavgift om 2.292 kr (2024).

I individärenden som är anmälda till försäkringsgivare innan den 1 maj 2007 utgår ingen ansökningsavgift. För avtalsområden inom kommuner och landsting utgår ingen ansökningsavgift i individärenden som är anmälda till försäkringsgivare innan den 1 oktober 2007. Avgiften återbetalas om du helt eller delvis får framgång med din talan.

Betalning görs till Fora AB, bankgirokonto 5131-6099. Vänligen uppge namn på inbetalningskortet eller i meddelandefältet.

3. Måste jag anlita ett ombud?
Nej, du behöver inte anlita ett ombud för att föra talan hos oss. Om du väljer att anlita ett ombud behöver du skicka in en fulllmakt i original till kansliet.

4. Kan man besöka skiljenämnden?
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar tar inte emot besök. Önskar du komma i kontakt med oss kan du nå oss på de sätt som anges under fliken Kontakt.

5. Hur överklagar jag en skiljedom?
En skiljedom kan inte överklagas. Regler om skiljedoms ogiltighet och upphävande av skiljedom återfinns i 33-36 §§ lag (1999:116) om skiljeförfarande.

6. Fora är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som du skickar in till Skiljenämnden.
Via denna länk hittar du information om personuppgiftshanteringen. Önskar du ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas av Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkring måste du skicka en separat skriftlig begäran om registerutdrag på de sätt som anges under fliken Kontakt. Namn och personnummer ska framgå i din begäran. 

7. Kansliet har begränsade öppettider mellan den 11 juli och 1 augusti.
Meddelanden som skickas under denna period kommer att besvaras snarast möjligt.

Vad är en skiljenämnd?

En skiljenämnd är ett privat tvistlösningsorgan som kan användas istället för domstol.

Vad gör vi?

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avgör tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar baserade på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljedomen

Tvisten avgörs genom en skiljedom som är rättsligt bindande för parterna och som inte kan överklagas.