Srpski

Arbitražni sud za osiguranja na tržištu rada, rešava sporove koji se odnose na AFA-osiguranja, Osiguranje za slučaj prestanka radnog odnosa i Ugovorenu penziju
SAF-LO.

Mi rešavamo sporove arbitražnom odlukom koja se ne može pobijati žalbom.

Ovakav postupak je alternativa sudskom postupku i sprovodi se u skladu sa Zakonom o arbitražnom postupku i kolektivnim ugovorima između Udruženja privrednika Švedske (Svenskt Näringsliv), LO i PTK.
Možete podneti žalbu protiv neke odluke tako što ćete nam uputiti podnesak u kojem treba jasno navesti odluku koju žalbom osporavate. Potrebni su nam, također, Vaše puno ime, adresa kao i matični broj. Želeli bismo, također, i podatak o Vašoj sindikalnoj pripadnosti, ukoliko ste član neke od sindikalnih organizacija. Zahtev za pokretanje arbitražnog postupka trebate potpisati ili Vi lično ili Vaš punomoćnik, ukoliko ste ga angažovali. Ukoliko ste angažovali punomoćnika, dužni ste priložiti punomoć iz koje se to može videti. Zavisno od toga kada ste pretrpeli štetu, dužni ste nam platiti i taksu na zahtev.

Arbitražni sud za osiguranja na tržištu rada, ne pribavlja nikakvu dokumentaciju. To je, dakle, dužnost stranaka, da prezentuju sav materijal koji smatraju relevantnim i koji bi trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja slučaja.
Postupak je, u pravilu, u celosti pismeni, i okončava se bez Vaše ili prisutnosti protivstranke. Arbitražna odluka se objavljuje uglavnom u roku od 12-18 meseci, zavisno od složenosti predmeta. Želeli bismo posebno naglasiti da se celokupni postupak i komunikacija odvijaju na švedskom jeziku.

Ovde na našem portalu pod naslovom FAQ, objedinili smo najčešća pitanja s pripadajućim odgovorima: http://www.skiljenamden.se/faq.html

Skraćenice:
AFA
SAF
LO
PTK
Osiguravajuće društvo tržišta rada
Savez poslodavaca Švedske
Savez sindikata Švedske
Zajednička organizacija 26 sindikata koji predstavljaju zaposlenike u privatnom sektoru