Om skiljenämnden

En skiljenämnd avgör rättstvister mellan parter genom ett skiljeförfarande. Det kan beskrivas som en form av privat rättsskipning och är ett alternativ till prövning i domstol. Detta innebär att det inte möjligt att få tvistefrågan prövad både i skiljenämnd och allmän domstol. Skiljenämnden avgör tvistefrågorna genom en skiljedom som inte kan överklagas. Varken skiljeprocessen eller skiljedomen är offentlig.

Verksamheten i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar regleras primärt av lag (1999:116) om skiljeförfarande och 18 § i de gemensamma försäkringsvillkor som bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ägs av arbetsmarknadens parter och avgör endast tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar, såsom:

  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • omställningsförsäkring innehållande försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd
  • avtalspension inklusive premiebefrielseförsäkring

Skiljenämnden avgör även tvister som gäller motsvarande arbetsmarknadsförsäkringar på det kommunala området (TFA-KL, AGS-KL).

Skiljemännen

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är sammansatt av:

  • en ordförande som är eller har varit domare med särskilda erfarenheter av förhållandena på arbetsmarknaden.
  • fyra till sex ledamöter som utsetts av Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK. I tvister relaterade till kommunala avtalsområden området ingår en ledamot utsedd av Sveriges Kommuner och Regioner.

Ordförande i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är Karin Renman, ordförande i Arbetsdomstolen. Vice ordförande i Skiljenämnden är Jonas Malmberg, justitieråd vid Högsta domstolen.

Kansliet

På kansliet arbetar handläggare. De tar emot din begäran om skiljeförfarande och handlägger och bereder ärendet fram tills dess
att det är klart för avgörande i skiljenämnden. Det är kansliet du skall kontakta vid frågor om ditt ärende.

E-post:
info@skiljenamnden.se

Telefon:
08-402 41 80

 

Vad är en skiljenämnd?

En skiljenämnd är ett privat tvistlösningsorgan som kan användas istället för domstol.

Vad gör vi?

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avgör tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar baserade på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljedomen

Tvisten avgörs genom en skiljedom som är rättsligt bindande för parterna och som inte kan överklagas.