Polski

Komisja arbitrażowa ds. ubezpieczeń pracowniczych rozstrzyga spory dotyczące ubezpieczeń AFA, ubezpieczeń na okres przejściowy i umów emerytalnych SAF-LO. Rozstrzygamy w kwestiach spornych, a orzeczenie wydane przez Komisję jest ostateczne.

Taka procedura stanowi alternatywę wobec rozstrzygania sporu na drodze sądowej i odbywa się zgodnie z prawem o arbitrażu oraz umową zbiorową pomiędzy organizacjami pracowniczymi Svenskt Näringsliv, LO i PTK.
Jeśli pracownik nie zgadza się z wydaną w jego sprawie decyzją i chce się od niej odwołać, powinien przesłać do Komisji pismo, w którym zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania decyzji, od której się odwołuje. Ponadto powinien podać swoje pełne imię i nazwisko, adres oraz numer ewidencyjny. Komisja potrzebuje również informacji na temat związków zawodowych, do których należy wnioskodawca, jeśli jest członkiem jakiejś organizacji związkowej. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu na drodze arbitražu musi być podpisany przez samego wnioskodawcę lub ewentualnie jego pełnomocnika. W takim przypadku do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo. W zależności od czasu, kiedy doszło do wyrządzenia szkody, może zaistnieć konieczność uiszczenia opłaty za złożenie wniosku.

Komisja arbitrażowa ds. ubezpieczeń pracowniczych nie zbiera samodzielnie żadnych dokumentów. Każda ze stron sporu powinna przedstawić wszystkie materiały, które jej zdaniem mają znaczenie dla sprawy i które mają być uwzględnione w orzeczeniu.

Procedura przebiega w zasadzie na piśmie bez obecności stron. Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zwykle w ciągu od 12 do 18 miesięcy zależnie od złożoności przypadku.
Pragniemy szczególnie podkreślić, że cała procedura rozpatrywania sprawy i wszelka komunikacja odbywają się w języku szwedzkim.

W zakładce Często zadawane pytania (FAQ) na naszej stronie internetowej znajdują się najpopularniejsze pytania oraz odpowiedzi na nie: https://www.skiljenamnden.se/faq.html