201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201402131392302344epCiwyPB201307231374567559uJsgkSBR201307231374567554nZ58UAfD

Skiljenämndens sammanträden

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avgör tvister som rör AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspesnion SAF-LO.
Vi beslutar i tvistefrågor genom en skiljedom som inte kan överklagas. Detta förfarande är ett alternativ till prövning i domstol och sker i enlighet med Lagen om skiljeförfarande och kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljenämnden inhämtar inga handlingar. Det åligger parterna att inkomma med allt material de finner relevant och som de vill ska beaktas i bedömningen.

Skiljenämnden sammanträder för närvarande sex-sju gånger per år. Ledamöterna delas in till dessa sammanträden enligt schema. Förfarandet är i regel helt skriftligt och avgörs utan att du eller motparten närvarar. Skiljedom meddelas vanligtvis inom 12-18 månader beroende på ärendets komplexitet.
Skiljenämndens sammanträden hålls inom lyckta dörrar.

Här nedan ser Du en bild över hur gången brukar se ut från dess att Du inkommer med en begäran om prövning till skiljenämnden.