201402131392302344epCiwyPB201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567548Kxey7QA82014021313923023112twKtcGa201402131392302480uDZ19vVK

FAQ (Frågor och svar)

1. Hur begär jag prövning i skiljenämnden?
Du överklagar ett beslut genom att skicka in ett brev till oss där det tydligt framgår vilket beslut det är Du önskar överklaga. Vi vill även få in fullständigt namn, adress samt personnummer. Vi önskar även veta vilket fackförbund Du tillhör om Du är medlem i någon facklig organisation. Begäran om skiljenämndsförfarande ska vara underskriven av Dig, eller av Ditt ombud om sådan finnes. Om Du har anlitat ett ombud ska Du bifoga en fullmakt där detta framgår.

2. Måste jag anlita ett ombud?
Nej. Du behöver inte anlita ett ombud för att föra Din talan hos oss.

3. Vad händer i mitt ärende?
Om Du vill veta hur det går i just Ditt ärende är Du välkommen att kontakta oss för att fråga.
Vi svarar dock inte på frågor som rör någon annans ärende är Ditt.
Om Du har ett ombud sker kommunikationen med denne.

4. Har mitt brev kommit fram?
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar skickar i regel aldrig ut bekräftelse på att nämden har fått Ditt brev. Dock skickas alltid ett informationsbrev ut i början när Du har begärt att ett beslut ska prövas av skiljenämnden. I brevet informeras Du om hur handläggningen av ett ärende går till fram tills dess att ett beslut är taget och skiljedom fallit.

5. Varför kan ni inte lägga upp mitt ärende?
Anledningarna till att vi inte kan lägga upp Ditt ärende kan vara många. De flesta gånger är det för att Din ansökan inte är fullständig på något sätt. Det kan vara att avgiften inte är inbetald eller att underskriven fullmakt från ombud saknas. I regel får Du eller Ditt ombud alltid brev från oss där vi ber om de kompletteringar som behövs för att kunna lägga upp Ditt ärende.

6. Måste jag betala avgift?
Avgiften för de som omfattas av avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv/LO gäller ärenden anmälda till AFA Försäkringar fr.o.m. 1 maj 2007. Avgiften för de som omfattas av avtalsförsäkringar inom Kommuner och Landsting gäller ärenden anmälda till AFA Försäkringar fr.o.m. 1 oktober 2007.
Avgiften är fyra procent av prisbasbeloppet. F.n. är den summan 1 800 kr (år 2016). Avgiften betalas till Fora på postgirokonto 113 89 58-2

Vänligen glöm inte att uppge namn och personnummer på inbetalningskortet!

7. Har ni skickat brev till mig som inte kommit fram?
Vi går efter den adress som Du är folkbokförd på, om Du inte angivet annan adress vid kontakt med oss. Utifrån detta bör brev som skickats till Dig ha gått fram.
Dom som skiljenämnden har beslutat skickas alltid med rekommenderat brev, antingen till Dig eller till Ditt ombud om Du har ett sådant.

8. Kan man besöka skiljenämnden?
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar tar inte emot besök.
Önskar Du komma i kontakt med oss kan Du nå oss på de olika sätt som framgår under fliken Kontakt.

9. Kan kansliet påverka utgången av mitt ärende?
Kansliet kan aldrig påverka utgången i Ditt ärende. Kansliet är en rent administrativ enhet som sköter handläggningen av Ditt ärende utan att på något sätt kunna påverka ärendets utgång.

10. Hur överklagar jag en skiljedom från skiljenämnden?
En skiljedom från Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar kan vanligtvis inte överklagas.