201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567564ta2cgW7x

FAQ (Vanliga frågor)

1. Hur begär jag prövning i skiljenämnden?
Du överklagar ett beslut genom att skicka in en påkallelseskrift till oss, tillsammans med en kopia av det beslut som överklagas.

Påkallelseskriften ska innehålla namn, adress samt personnummer. Tillhör du något arbetstagarförbund ber vi dig även ange detta.

I påkallelseskriften ska du redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras, varför en sådan ändring är motiverad, samt vilken bevisning du åberopar. 

Skiljenämnden ska förhålla sig opartisk och kan därför inte ge detaljerade råd kring hur en talan bör vara utformad i det enskilda fallet. Skiljenämnden bedriver inte några egna utredningar och inhämtar inte heller handlingar från externa parter. Det åligger alltså parterna i tvisten att inkomma med allt material de finner relevant och som de vill ska beaktas i bedömningen.

Om du företräds av ombud ska ombudets behörighet styrkas genom fullmakt i original.

2. Måste jag betala en ansökningsavgift?
För påkallande av skiljeförfarande utgår en ansökningsavgift om 1,800 kr (2018).

I individärenden som är anmälda till försäkringsgivare innan den 1 maj 2007 utgår ingen ansökningsavgift. För avtalsområden inom kommuner och landsting utgår ingen ansökningsavgift i individärenden som är anmälda till försäkringsgivare innan den 1 oktober 2007. Avgiften återbetalas om du helt eller delvis får framgång med din talan.

Betalning görs till Fora AB, bankgirokonto 5131-6099. Vänligen uppge namn på inbetalningskortet eller i meddelandefältet.

3. Måste jag anlita ett ombud?
Nej, du behöver inte anlita ett ombud för att föra talan hos oss.

4. Kan man besöka skiljenämnden?
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar tar inte emot besök. Önskar du komma i kontakt med oss kan du nå oss på de sätt som anges under fliken Kontakt.

5. Hur överklagar jag en skiljedom?
En skiljedom kan inte överklagas. Regler om skiljedoms ogiltighet och upphävande av skiljedom återfinns i 33-36 §§ lag (1999:116) om skiljeförfarande.