201402131392302480uDZ19vVK201402131392302344epCiwyPB2014021313923023112twKtcGa201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567548Kxey7QA8

Hur Du begär omprövning i skiljenämnden

Om Du önskar att ett beslut ska prövas av skiljenämnden skickar Du in ett brev om är undertecknat av Dig eller Ditt ombud. Om Du väljer att företrädas av ett ombud måste det finnas en fullmakt som visar att ombudet har rätt att företräda Dig.

När Du begär omprövning i ett ärende bör Du ha med detta för att kansliet ska kunna lägga upp Ditt ärende:

  • Fullständigt namn och personnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer där Du kan nås
  • Om Du har ombud; en av Dig underteckand fullmakt som visar detta
  • Information om vilket beslut Du överklagar, samt ange gärna ärendenummer
  • Facklig organisation som Du är medlem i

Avgift för behandling i skiljenämnden

I ärenden där skadeanmälan insänts till AFA Försäkringar efter den 1 oktober 2007 måste Du betala en avgift som uppgår till fyra procent av prisbasbeloppet.
År 2016 är detta belopp 1 800 kr.
Avgiften betalas in till Fora på postgirokonto: 113 89 58-2

Vänligen uppge namn och personnummer på inbetalningskortet.

Inom kort kommer här även att finnas en PDF-mall för begäran om omprövning som Du kan printa ut, fylla i och skicka in till oss om Du inte vill skriva ett brev själv.